Теорія інженерного експерименту в електроенергетиці

Код модуля: 
ЕПМС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 ( кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
асистент Сабат Мирослав Богданович
Результати навчання: 
знати методику організації, планування та виконання інженерного експерименту; уміти застосовувати набуті знання для задач організації, планування та виконання інженерних досліджень електротехнічних комплексів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Вища математика, Основи метрології та електричних вимірювань, Евристичні задачі електроенергетики.
  • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Форми і методи наукових досліджень. Експеримент як метод досліджень. Природа експериментальних похибок та невизначеностей. Аналіз похибок інженерних експериментів. Аналіз розмірностей. Теорема Букінгема. Планування інженерного експерименту. Статистичний аналіз експериментальних даних. Графічний аналіз результатів експерименту. Аналітичний аналіз результатів експерименту.
Рекомендована література: 
  1. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 175 с.
  2. Черемних Є. В., Сало Т. М. Теорія планування експерименту та приклади її застосування: Навч. посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 148 с.
  3. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. — М.: Мир, 1972. — 382 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (60%): тестування, усне опитування
  • Підсумковий контроль (40%, диференційований залік): комплексна контрольна робота
Мова навчання: 
українська