Теорія інформації та кодування

Код модуля: 
ЗІ_6058_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, пр. зан. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Журавель Ігор Михайлович
Результати навчання: 
 • знати сигнали, як носії інформації, вивчити характеристики основних типів сигналів детермінованих та випадкових, способи їх математичного опису та перетворення;
 • знати основні положення теорії квантування сигналів за рівнем та часом;
 • вивчити теорію ефективного кодування;
 • знати основні положення теорії оптимального прийому сигналів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • спеціальні розділи математики,
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Інформація та інформаційні системи. Кількість інформації та ентропія. Квантування сигналів. Модульовані сигнали. Випадкові сигнали. Прості цифрові коди. Систематичні коди. Коди з виявленням помилок (з контролем за паритетом, з повторенням, інверсний). Коди Хемінга. Циклічні коди. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність каналу зв’язку. Оптимальний прийом та обробка інформації. Ефективність інформаційних систем. Завадостійкість інформаційних систем. Способи стиснення інформації в інформаційних системах.
Рекомендована література: 
 1. Обозовський С.С. Вимірювальні сигнали та кола. — К.: ІСДО, 1992.
 2. Кузьмин И.В., Кедру В.А. Основы теории информации и кодирования. — К.: Вища школа, 1986.
 3. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. — М.: Радио и свіязь, 1986.
 4. Калабеков Б.А., Лапидус В.Ю., Малофеев В.М. Методы автоматизированного расчета спектральных характеристик в технике святи. — М.: Радио и связь, 1990.
 5. Цымбал В.П. Теория информации и кодирования. — К.: Вища школа, 1993.
 6. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к ркшению задач: Уч. пособие для радиотехн. спец. Вузов. — М.: Высшая школа, 1988.
 7. Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы. — М.: Мир, 1988.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%):усне опитування під час практичних занять, розрахункова робота
 • Підсумковий контроль (70 %, модульний контроль)
Мова навчання: 
українська