Теорія інформації

Код модуля: 
КСА_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 165 (кредитів ЄКТС — 5,5), аудиторних год. — 80 (лекцій — 64, практич. — 16)
Лектори: 
ст. викладач Сенчина Святослав Володимирович
Результати навчання: 
  • знати основи теорії інформації та принципи побудови інформаційних систем;
  • уміти застосовувати набуті знання при створенні інформаційних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • теорія ймовірностей,
  • ймовірносні процеси і математична статистика.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Кількісна оцінка інформації, ентропія, стиснення, виявлення та виправлення помилок, модуляція, дискретизація, різновиди інформаційних систем.
Рекомендована література: 
  1. Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування: Підручник. — К.: Вища школа, 2001.
  2. Волочій Б.Ю. Передавання сигналів в інформаційних системах. — Львів.: Вид-во НУ ЛП, 2005.
  3. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи теорії сигналів: Навч.посібник. — Льв.: НВП «Новий тезаурус», 2001.
  4. Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации и кодирования. — К.: Вища школа, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, курсова робота
  • Підсумковий контроль (70% контрольний захід, екзамен); тестування (35%) письмово-усна форма (35%).
Мова навчання: 
українська