Теорія інформації

Код модуля: 
АТХП_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Фединець Василь Олексійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати кількісні міри інформації, способи дискретизації (квантування); кодування інформації, передавання інформації, методи захисту інформації;
  • уміти застосовувати набуті знання в практиці передавання інформації каналами зв’язку
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Математичний аналіз, теорія імовірностей і випадкових процесів, статистична фізика
  • кореквізити: теорія автоматичного керування
Зміст навчального модуля: 
Види та структура інформації. Кількість інформації та невизначеність. Ентропія як міра невизначеності. Дискретизація та квантування сигналів. Цифрове кодування. Ефективне кодування. Завадостійке кодування. Інформаційна модель каналу зв’язку. Пропускна здатність каналів. Завадостійкість каналів передавання інформації. Методи підвищення завадостійкості. Фільтрація сигналів. Виявлення та розпізнавання сигналів на тлі завад. Передавання інформації в інформаційно-вимірювальних системах (ІВС) та автоматизованих системах керування технологічними процесами (АСК ТП). Методи захисту інформації в автоматизованих системах.
Рекомендована література: 
  1. Кузьмин И.В., Кедрус А.Н. Основы теории информации и кодирования .- М.: Советское радио, 1986. — 315 с.
  2. Цапенко М.П. Измерительные информационные системы. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 440с.
  3. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники.-М.: Высшая школа, 1983.-385 с.
  4. Обозовський С.С. Інформаційно-вимірювальна техніка. — К.: ІСДО, 1993. — 286 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмова розрахункова робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська