Теорія інформації

Код модуля: 
АСУ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Обельовська Квітослава Михайлівна
Результати навчання: 
  • знати основи кількісної оцінки інформації, теорії стиснення, завадостійкого кодування, дискретизації неперервних величин;
  • уміти застосовувати набуті знання при створенні та експлуатації засобів інформаційних технологій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика.
Зміст навчального модуля: 
Кількісна оцінка інформації, ентропія, стиснення даних, завадостійке кодування, модуляція, дискретизація неперервних величин.
Рекомендована література: 
  1. Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування: Підручник. — К.: Вища шк., 2001. — 255с. іл.
  2. Семенов Ю.А. (ГНЦ ИТЭФ). Telecommunication technologies — телекоммуникационные технологии (v3.2, 19 марта 2008 года). http://book.itep.ru/
  3. Elements of Information Theory, Second Edition. Thomas M. Cover, Joy A. Thomas. ISBN: 0-471-24195-4. 776 pages. 2006.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська, англійська