Теорія і техніка експерименту

Код модуля: 
ПТМ_6053_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 32 (лекції- 16, практичні — 16)
Лектори: 
д.т.н., професор Івахів Орест Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати методологію та методики планування, постановки та проведення експерименту, методи та алгоритми опрацювання результатів експериментальних досліджень.
 • уміти запланувати вимірювальний експеримент та здійснити співставлення результатів експерименту і теоретичних досліджень, сформулювати висновки досліджень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Вища математика, теорія ймовірностей та математичної статистики, основи точності мехатронних засобів.
 • кореквізити: основи наукових досліджень
Зміст навчального модуля: 
Планування вимірювального експерименту, опрацювання та записування результатів вимірювального експерименту, перевірка гіпотез.
Рекомендована література: 
 1. Обозовський С.С. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки. (Загальні питання і теорія похибок). — Київ: НМК ВО. 1991. −222 с.
 2. Королюк В.С., Петренко М.І., та ін. Довідник з теорії ймовірностей та математичної статистики. -М.:Наука,1985. − 640с. (рос. мовою).
 3. Таблиці до курсу «Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки» для студентів спеціальності «Інформаційно-вимірювальної техніка» / Уклад. О.В. Івахів. — Львів: ДУ «ЛП», 1989, − 20 с.
 4. Дорожовець М., Б.Стадник В.Мотало, В.Василюк, А.Ковальчик, Р.Борек: Основи метрології. Підручник для студентів . Основи метрології і вимірювальна техніка. Том 1. Видавництво НУ «Львівська політехніка», Львів, 2005.-532 с.
 5. Дорожовець М. Опрацювання результатів спостережень. Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008. — 320 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська