Теорія і практика перекладу

Код модуля: 
ПЛ_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 252; аудиторні — 112 (лекції — 48, практичні — 64)
Лектори: 
к.ф.н, доц. Романишин Н.І., ст. викл. Голтвян В.І.
Результати навчання: 
знати:
 • загально лінгвістичні основи теорії перекладу, що органічно пов’язана із теорією дискурсу.
 • особливості денотативної теорії перекладу.
 • характеристики трансформаційної теорії перекладу.
 • закономірності перекладу як особливого виду комунікативної діяльності.
вміти:
 • здійснювати переклад (усний та письмовий) тексті в за спеціальністю з англійської мови на українську та з української мови на англійську.
 • діяти як посередник між двома мовами та культурами, застосовуючи культурно-орієнтований підхід до процесу перекладу з метою адекватної передачі та збереження індивідуальної своєрідності та національного забарвлення оригіналу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Практика мовлення (англійська мова),
 • Лінгвокраїнознавство;
кореквізити:
 • Контрастивна лексикологія англійської та української мов.
Зміст навчального модуля: 
 • Translation Definition. Basic Translation theories
 • Types of Translation. Main Methods of Translation. Basic Translation Techniques
 • The Unit of Translation. Translation Equivalence and Equivalents
 • The Problem of Interference in Translation
 • Transformations in Translation
 • Basic Translation Devices.
 • Factors Influencing the Choice of Equivalents.
 • Lexical and Grammatical Aspects of Translation
 • Pragmatic and Stylistic Aspects of Translation
 • Machine and Computer-Aided Translation.
 • MT, CAT and TM.
 • Literary Translation.
 • Interpretation: Basic Skills and Training Methods.
Рекомендована література: 
 1. Ахманова О.С., Мальчук И.А. О точных методах исследования языка. — М.: Наука, 1961.
 2. Бархударов Л.С. Язык и перевод — М.: Наука, 1975.
 3. Chamberlin D., White G. English for Translation and Advanced English for Translation. Cambridge University Press, 1975.
 4. Duff A. Translation. Oxford University Press, 1996.
 5. Зорівчак Р. Фразеоогічна одиниця як перекладознавча категорія. — Львів: Вища школа, 1983.
 6. Карабан В. Посібник-довідник з перекладу наукової і технічної літератури на українську мову. Ч.1, 2. — Вінниця, 1997, 1999.
 7. Коммисаров В. Слово о переволею — М., 1973.
 8. Korunets I. Theory and Practice of Translation. New Book. 2003.
 9. Miram G. et all. Basic Translation. — Kyiv, 2005.
 10. Morgan J., Rinvolucri V. Vocabulary. Oxford University Press, 1981.
 11. Newmark P. Approches to translation. — Oxford: Pergamon Press, 1981.
 12. Newmark P. A Textbook of translation. Hemel Hempstead: Prentice Hall International, 1988.
 13. Швейцар А. Теория перевода. — М.: Наука, 1988.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 30% (виконання практичних завдань, індивідуальних завдань, усне опитування);
 • підсумковий контроль — 70% (модульні контрольні роботи, іспит)
Мова навчання: 
англійська