Теорія і практика наукових досліджень

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_ С03
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття — 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Нємий Степан Володимирович
Результати навчання: 
  • Знати форми і методи наукового пізнання; види і структури наукових праць; практичні правила визначення похибок вимірювання; методологію планування експерименту; методологію статистичного оцінювання результатів дослідження.
  • Вміти належно сформувати структуру наукової праці; створити програму випробувань чи наукових досліджень; спланувати і провести багатофакторний експеримент; створювати математичні моделі для відображення результатів експерименту; зробити об’єктивні висновки за результатами наукових досліджень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: Фізика; Теоретична механіка; Теорія ймовірності і математична статистика.
  • Супутні — немає.
Зміст навчального модуля: 
Форми, методи наукового пізнання; вимірювання, похибки; планування експерименту; статистичний аналіз в експерименті; математична апроксимація досліджуваних даних.
Рекомендована література: 
  1. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник — К.: Кондор, 2009. — 206 с.
  2. Рего К. Г. Обробка результатів вимірювань. — К.: Техніка, 1968. — 109 с.
  3. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 176 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Залік — поточний контроль (100 %); практичні заняття (65 %); захист контрольної роботи (35 %).
Мова навчання: 
українська