Теорія і методика дизайну

Код модуля: 
ДОА_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні заняття — 16).
Лектори: 
доцент Мигаль Станіслав Павлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні положення теорії основ дизайну та методику дизайн-проектування різноманітних об’єктів
 • уміти застосовувати теоретичні знання в дизайн-проектуванні, формотворенні культурно-споживацьких властивостей життєдіяльності людини, предметного середовища, вибирати інструментальні та програмні засоби у вирішенні дизайнерських задач
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: композиція, ергономіка, історія дизайну, основи формотворення.
 • Кореквізити: проектування.
Зміст навчального модуля: 
Дизайн, основні поняття; система наукових основ дизайну; витоки дизайну; зародження нової філософії формоутворення; види сучасної дизайнерської діяльності; методичні принципи дизайну; маркетинг і менеджмент у дизайні; дизайн: сучасні матеріали і технології; принципи ергономічного проектування; біоніка: організаційно-аналоговий аспект; композиція як система засобів і способів організації і гармонізації форми предметів; дизайн предметних систем, засобів і систем візуальної інформації; дизайн середовища; проектна мова в дизайні.
Рекомендована література: 
 1. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник — Х.: ХДАДМ.- 2003.
 2. Мигаль С.П. Проектування меблів: Навч. посібник. Львів: Світ, — 1999.
 3. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна. Учебник. — Казань: Новое знане, 1999.
 4. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна: Учеб. пособие. 3-е изд., перероб. и доп. — М.: МЗ Пресс, 2005.
 5. Методика художественного конструирования. 2-е узд. — М.: ВНЧИТЭ, 1983.
Форми та методи навчання: 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%);
 • Підсумковий контроль (70%);
 • Екзамен
Мова навчання: 
українська