Теорія хімічних процесів органічного синтезу

Код модуля: 
ТОП_6009_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 480; аудиторні години — 240; в т.ч. лекції — 112 год., практичні заняття — 48 год.; лабораторні заняття — 80 год.; кількість кредитів ЄКТС — 16
Лектори: 
проф. Піх З.Г.
Результати навчання: 
  • формування на основі фундаментальних дисциплін теоретичних основ процесів органічного синтезу, як необхідної основи для керування хімічними реакціями та вибору оптимальних умов проведення процесів.
  • Студент повинен засвоїти методологію переходу від стадії дослідження реакції до її практичного здійснення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • математичне моделювання та застосування комп'ютерів у хімічній технології,
  • основи каталізу,
  • хімія і технологія органічних речовин
Зміст навчального модуля: 
Обчислення матеріальних балансів та вивчення кінетики хімічних реакцій. Використання математичних моделей хімічних реакцій для вибору оптимальних умов їх проведення. Статистична обробка експериментальних даних.
Рекомендована література: 
  1. Піх З.Г. Теорія хімічних процесів органічного синтезу. Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2002. —396 с.
  2. Мельник С.Р., Мельник Ю.Р., Піх З.Г. Проектування та розрахунок технологічних процесів органічного синтезу. Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Націо-нального університету "Львівська політехніка".2006. — 448 с.
  3. Жизневський В.М., Піх З.Г. Каталіз. Теоретичні основи та практичне використання. -К.:ІЗМН,1997.-192 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — практичні заняття
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська