Теорія функції комплексної змінної

Код модуля: 
ВМ_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
доц. Чип Максим Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі та в показниковій формі. Властивості елементарних функцій комплексної змінної. Формули та правила диференціювання функції комплексної змінної. Способи розвинення аналітичних функцій в степеневі ряди. Типи особливих точок однозначного характеру. Способи обчислення лишків. Властивості оригіналів та зображень. Застосування операційного числення.
  • Уміти Зображати комплексні числа в алгебраїчній формі та в показниковій формі. Будувати прості множини точок на комплексній площині. Диференціювати та інтегрувати функції комплексної змінної. Розвивати аналітичні функції в степеневі ряди. Обчислювати інтеграли засобами теорії лишків. Знаходити зображення та оригінали. Розв'язувати звичайні диференціальні рівняння засобами операційного числення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
математичний аналіз
Зміст навчального модуля: 
Комплексні числа та дії над ними. Елементарні функції комплексної змінної. Диференціювання та інтегрування. Теорія лишків та її застосування. Властивості зображень та властивості оригіналів. Застосування операційного числення.
Рекомендована література: 
  1. Функції комплексної змінної. Перетворення Фур’є та Лапласа. Під заг. ред. П.І. Каленюка, Л.О. Позикова. — Львів: Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 1999.
  2. Привалов Й.Й. Введение в теорию функций комплексного переменного. -М: Наука, 1977.
  3. Сидоров Ю.В., Фсдорик М.В., Шабунин М.И. Лекции по теории функцій комплексного переменного. — М.: Наука, 1989.
  4. Мартиненко В.С. Операциоиное нечисленне. — К.: Вьіща школа, 1990.Математичний аналіз. Частина 1. Мохонько А. З. та ін. Львів, 2005 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань, виконання РГР.
  • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська