Теорія електричних та електронних кіл

Код модуля: 
ТЗЕ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 ( кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Гоголюк Оксана Петрівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні властивості електротехнічних кіл; основні закони теорії лінійних електричних кіл та основні методи їх аналізу; елементну базу, основи теорії та принципи роботи основних електронних приладів і пристроїв.
 • вміти аналізувати режими та процеси електричних й електронних кіл; виконувати електричні вимірювання електричних величин; кваліфіковано обирати елементну базу електроніки
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: математика, фізика
 • кореквізити: – електроніка і мікросхемотехніка, теорія інформації, метрологія
Зміст навчального модуля: 
Дисципліна «Теорія електричних та електронних кіл» (ТЕЕК) викладається студентам базового напряму «прикладна фізика» у V—му семестрі й займає провідне місце під час готування фахівців для наукової, дослідної та виробничо-технічної діяльності в галузі прикладної фізики. Метою викладення дисципліни «Теорія електричних та електронних кіл» є формування системи поглядів на суть фізичних явищ, які притаманні електротехнічним й електронним пристроям і системам, а також знань у сфері їх практичного використання. Вказана мета досягається вивченням наступних питань:
 • короткої історії розвитку електротехніки й електроніки.
 • основних законів теорії лінійних електричних кіл та основних методів їх аналізу;
 • основної елементної бази та функціональних вузлів електроніки;
 • принципів роботи основних вузлів електроніки.
Рекомендована література: 
 1. Бобало Ю.Я., Мандзій Б.А., Писаренко Л.Д., Якименко Ю.І. Основи теорії електронних кіл за редакцією проф. Стахіва П.Г. Підручник з грифом Міністерства освіти і науки України.— Львів: Магнолія плюс, 2006.— 205 с.
 2. Перхач В.С. Теоретична електротехніка: Лінійні кола: Підручник.—К: Вища школа, 1992.—439 с.
 3. Збірник задач з теоретичних основ електротехніки. Частина 1: Навч.посібник /Воробкевич А.Ю., Маляр В.С., Совин Р.Я., Соколовський М.О., Стахів П.Г., Шегедин О.І./За ред А.Ю.Воробкевича, О.І.Шегедина. — К.:Магнолія Плюс, 2004. — 224 с
 4. Електроніка та мікропроцесорна техніка: Лабораторний практикум з дисципліни «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» для студентів неелектричних спеціальностей/ Укл. Р. А. Пеленський, В. І. Коруд, О. Є. Гамола та ін.— Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2003.— 64 с
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (75%, іспит): контрольна робота
Мова навчання: 
українська