Теорія електричних сигналів і кіл

Код модуля: 
ТЗЕ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 ( кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 (лекції — 64, лаб. роб. — 16; прак.роб. — 16)
Лектори: 
професор, д.т.н. Пеленський Роман Андрійович
Результати навчання: 
 • знати історію, стан перспективи та основні проблеми теорії електричних сигналів і схем; математичні та фізичні основи аналізу усталених та перехідних режимів в вимірювальних колах; математичні та фізичні основи моделювання вимірювальних пристроїв.
 • вміти розрахувати вимірювальні кола на постійному струмі; досліджувати усталені та перехідні процеси проходження сигналів у вимірювальних системах; проводити аналіз резонансних явищ; аналізувати процеси в мікроелектронних структурах з розподіленими параметрами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • фізика,
 • математика
кореквізити:
 • електроніка і мікросхемотехніка,
 • теорія інформації,
 • метрологія
Зміст навчального модуля: 
Дисципліна «Теорія електричних сигналів і кіл» (ТЕСК) викладається студентам базового напряму 09 «" в 3 семестрі і спрямована на формування фундаментальних знань для виробничо-технічної та проектної і дослідницької діяльності в галузі вимірювальної техніки. Відтак курс ТЕСК повинен бути органічно пов’язаний з профілюючими дисциплінами, наприклад, «Цифрова схемотехніка», та «Вимірювання електричних та магнітних величин» інш. Для досягнення цієї мети в курсі розглядаються такі основні питання:
 • Методи аналізу вимірювальних схем та сигналів.
 • Теорія нелінійних вимірювальних, електронних та магнітних кіл.
Рекомендована література: 
 1. Ю.Бобало Ю.Я.,Мандзій Б.А.,Стахів П.Г., Основи теорії електронних кіл
 2. Шегедин О.І., Маляр В.С., Теоретичні основи електротехніки. — Львів: Магнолія плюс. 2004. — 168 с.
 3. Перхач В.С. Теоретична електротехніка. — К.: Вища школа, 1992. — 439 с.
 4. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. — М.: Радио и связь, 1986. — 512 с.
 5. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. — Львів: БескидБІт. 2003. — 640 с.
 6. Чабан В.Електротехніка. — Львів: Вид-во Фенікс. 2002. — 296 с.
 7. Коруд В.І., Гамола О.Є., Малинівський С.М. Електротехніка. — Львів: Магнолія плюс. 2005. — 480 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольна робота
Мова навчання: 
українська