Теорія електричних кіл I, частина 2

Код модуля: 
ТЗЕ_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
професор, д.т.н. Маляр Василь Сафронович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати електротехнічну термінологію, основні закони електротехніки; методи аналізу електричних і магнітних кіл; принцип дії, конструкцію, характеристики, властивості та застосування електричних машин та апаратів.
 • вміти вибирати електротехнічні пристрої для рішення практичних задач й визначати їх параметри та характеристики; читати електричні схеми; вмикати електричні прилади й вимірювати основні електричні величини; аналізувати роботу електротехнічних пристроїв та правильно їх експлуатувати.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Фізика (Електромагнетизм.); Вища математика (Диференціальне та інтегральне числення, Ряди Фур'є., Основи комплексної змінної)
 • кореквізити: Електротехнічні матеріали
Зміст навчального модуля: 
З'вязок між електричними та магнітними явищами. Основні величини електромагнітного поля та їх визначення. Магнітні матеріали та магнітні кола. Закони Ома і Кірхгофа для магнітних кіл Трансформатори. Рівняння трансформатора, заступна схема та її параметри. Зовнішня характеристика. Особливості трифазних трансформаторів. Будова та принцип дії асинхронного двигуна. Обертове магнітне поле. Швидкість обертання. Заступна схема та рівняння електричної рівноваги. Електромагнітний момент та механічна характеристика асинхронного двигуна. Пуск, робочі характеристики, регулювання швидкості обертання. Двигуни з покращеними пусковими властивостями. Коефіцієнт потужності. Однофазні асинхронні двигуни. Будова та принцип дії машини постійного струму. ЕРС якоря та електромагнітний момент. Способи збудження. Механічні характеристики двигунів постійного струму. Регулювання швидкості обертання. Будова та принцип дії синхронного двигуна. Способи пуску. Основні характеристики. Коефіцієнт потужності. Синхронний реактивний двигун. Електричні мікромашини. Електровимірювальні прилади.
Рекомендована література: 
 1. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. Навчальний посібник. — Львів, 2001.— 586 с.
 2. Коруд В.І., Гамола О.Є., Малинівський С.М. Електротехніка. — Львів: Магнолія плюс. — 3-тє вид., перероб. і доп. — 2005.— 448с.
 3. Чабан В. Електротехніка: Навч. посібник. — Львів: Фенікс, 2002. — 296 с.
 4. Вартабедян В.А. Загальна електротехніка. — К.: Вища школа, 1986.
 5. Кацман М.М., Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических систем. — М.: Высшая школа, 1979. — 261 с.
 6. Гамола О.Є., Коруд В.І., Мадай В.С., Мусихіна Н.П. Практикум з електротехніки. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2008. — 212 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): РГР, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, іспит): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська