Теорія електричних кіл I, частина 1

Код модуля: 
ТЗЕ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 ( кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 16).
Лектори: 
професор, д.т.н. Маляр Василь Сафронович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати електротехнічну термінологію, основні закони електротехніки; методи аналізу електричних і магнітних кіл; принцип дії, конструкцію, характеристики, властивості та застосування електричних машин та апаратів.
 • вміти вибирати електротехнічні пристрої для рішення практичних задач й визначати їх параметри та характеристики; читати електричні схеми; вмикати електричні прилади й вимірювати основні електричні величини; аналізувати роботу електротехнічних пристроїв та правильно їх експлуатувати.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Фізика (Електромагнетизм.); Вища математика (Диференціальне та інтегральне числення, Ряди Фур'є., Основи комплексної змінної)
 • кореквізити: Електротехнічні матеріали
Зміст навчального модуля: 
З'вязок між електричними та магнітними явищами. Основні електричні величини та їх визначення. Закони Ома і Кірхгофа. Електричні кола постійного струму, методи їх аналізу. Електричні кола синусоїдного струму та методи їх аналізу. Рівняння Кірхгофа. Резонансні явища. Потужності в колі змінного струму. Трифазні кола. Способи з'єднання. Методи розрахунку. Потужність трифазного кола. Лінійні електричні кола несинусоїдного струму. Аналіз стаціонарних процесів в електричних колах при несинусоїдних струмах. Потужності в колі несинусоїдного струму. Поняття про електричні фільтри. Розрахунок нелінійних електричних кіл постійного струму. Нелінійні електричні кола постійного струму. Перехідні процеси. Класичний метод розрахунку перехідних процесів в лінійних електричних колах. Перехідні процеси при вмиканні кола на напругу довільної форми. Поняття про операторний метод розрахунку перехідних процесів.
Рекомендована література: 
 1. Шегедин О.І., Маляр В.С., Теоретичні основи електротехніки. Частина 1: Навч. посібник — Львів: Магнолія Плюс, 2007. — 172 с.
 2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. Навч. посібник. — Львів, 2001.— 586 с.
 3. Коруд В.І., Гамола О.Є., Малинівський С.М. Електротехніка. — Львів: Магнолія плюс. — 3-тє вид., перероб. і доп. — 2005.— 448с.
 4. Чабан В. Електротехніка: Навч. посібник. — Львів: Фенікс, 2002. — 296 с.
 5. Вартабедян В.А. Загальна електротехніка. — К.: Вища школа, 1986.
 6. Кацман М.М., Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических систем. — М.: Высшая школа, 1979. — 261 с.
 7. Гамола О.Є., Коруд В.І., Мадай В.С., Мусихіна Н.П. Практикум з електротехніки. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2008. — 212 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): РГР, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, іспит): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська