Теорія електромагнітних кіл

Код модуля: 
ТЗЕ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 ( кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. роб. — 16; прак.роб. — 16)
Лектори: 
професор, д.т.н. Чабан Василь Йосипович
Результати навчання: 
 • знати основні методи аналізу лінійних і нелінійних маґнетних кіл; основні методи аналізу лінійних і нелінійних електромаґнетних кіл; основні методи побудови математичних моделей електротехнічних пристроїв.
 • вміти здійснювати аналіз перехідних і усталених процесів у лінійних і нелінійних електромаґнетних колах; володіти основними прийомами побудови математичних моделей електротехнічних пристроїв.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • фізика,
 • вища математика
кореквізити:
 • електроніка і мікросхемотехніка,
 • теорія інформації,
 • метрологія
Зміст навчального модуля: 
Курс «Теорія електромагнітних кіл» займає також провідне місце у формуванні фундаментальних знань з метою підготовки спеціалістів дослідної, проектної та виробничо-технічної діяльності в галузях техніки, пов’язаних із автоматичним керуванням, зокрема в системах перетворення та передачі інформації. Вказана мета досягається вивченням таких питань:
 • теорія лінійних маґнетних кіл;
 • теорія нелінійних маґнетних кіл;
 • теорія нелінійних електримаґнетних кіл
Рекомендована література: 
 1. Блажкевич Б.І. Основи теорії лінійних електричних кіл. — Київ: «Наука думка» 1964. — 425 с.
 2. Чабан В. Теоретична електротехніка. — Львів: 1998. — 340 с.
 3. Чабан В. Електромаґнетні кола. — Львів: вид-во Тараса Сороки, 2007, — 228 с.
 4. Максимович М.Г., Куделько І.Б. Збірник програмованих задач з ТОЕ. — Львов: изд. ЛГУ, 1976. — 500 с.
 5. Загальна електротехніка: Збірник програмованих задач /Під ред П.П.Газдайки. — Львів: Вища школа, 1976. — 200 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольна робота
Мова навчання: 
українська