Теорія держави і права

Код модуля: 
МІ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття — 16)
Лектори: 
канд. юрид.наук, доц. кафедри Сухорольський Петро Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати зміст основних понять теорії держави і права, основи правового регулювання суспільних відносин, методи дослідження державно-правових явищ,
  • вміти застосовувати набуті знання на практиці
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Поняття та сутність держави, форми держави, механізм та апарат держави, права людини і громадянина, загальна характеристика об’єктивного права, правотворчість та форми права, реалізація та тлумачення правових норм, правопорушення та юридична відповідальність, правові системи сучасності
Рекомендована література: 
  1. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): Навч.посіб./ За ред.. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 400 с.
  2. Загальна теорія держави і права /М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко; За ред.. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. — Харків: право, 2009. — 584 с.
  3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. —: Навч.посіб. — Вид.10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с.
  4. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. — Х.: Консум, 2005, 2006. — 656 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): доповіді, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%): 2 контрольні роботи
Мова навчання: 
українська