Теорія автоматичного управління

Код модуля: 
АСУ_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — (лекції — 48, прак. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Струк Євген Семенович
Результати навчання: 
  • знати основи теорії управління в лінійних, нелінійних та дискретних системах.
  • уміти застосовувати набуті знання для задач аналізу та синтезу автоматичних та систем управління.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Математичний аналіз,
  • фізика.
Зміст навчального модуля: 
Лінійні динамічні системи, метод передатних функцій, частотні характеристики, методи дослідження нелінійник систем управління, дискретні системи, Z-перетворення, стійкість систем, критерії стійкості.
Рекомендована література: 
  1. Артюшин Л.М. та інші. Теорія автоматичного керування. — Львів: 2004р. − 272 с.
  2. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы. — СПб.: Питер, 2005р. − 336 с.
  3. Валюх О.А., Максимів В.М. Елементи теорії автоматичного керування. Навчальний посібник — Львів: Афіша, 2002р. − 123 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): тематичні контрольні, усне опитування
  • Модульний контроль (80%, модульні контрольні заходи)
Мова навчання: 
українська, англійська