Теорія автоматичного керування (Курсова робота)

Код модуля: 
КСА_6057_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин-165 (кредитів ЄКТС — 5,5), аудиторних год. — 80 (лекцій — 48, лабор. — 16, практичних — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Наконечний Маркіян Володимирович
Результати навчання: 
  • знати принципи побудови та способи дослідження динамічних і статичних режимів роботи систем автоматичного керування;
  • уміти складати математичні моделі ланок і систем автоматичного керування та застосовувати методи аналізу для їх дослідження.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • фізика,
  • теоретичні основи електротехніки,
  • математичні основи теорії систем,
  • математичний аналіз
кореквізити — .
Зміст навчального модуля: 
Класифікація систем автоматичного керування, статика систем автоматичного керування, динамічні характеристики ланок і систем керування, стійкість систем автоматичного керування, корекція систем автоматичного керування.
Рекомендована література: 
  1. Б.Б. Самотокін. Курс лекцій з теорії автоматичного керування. — Житомир: ЖІТІ, 1997.
  2. Л.М. Артюшин, О.А. Машков,Б.В. Дурняк,М.С. Сівов. Теорія автоматичного керування. — Львів: Видавництво УАД, 2004.
  3. Гаранюк І.П. Теорія автоматичного керування. Конспект лекцій.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усного опитування, курсова робота. Підсумковий контроль (80% контрольний захід, екзамен); тестування (40%) письмово-усна форма (40%)
Мова навчання: 
українська