Теорія автоматичного керування

Код модуля: 
АТХП_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 300 ( кредитів ЄКТС — 10) аудиторні години — 160 (лекції — 90, лабораторні роботи — 48, практичні заняття — 32), курсова робота — 2 кредити
Лектори: 
доцент, к.т.н. Крих Ганна Бориславівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти основні принципи побудови систем автоматичного регулювання (САР) та керування, математичний апарат теорії автоматичного керування;
 • вміти складати математичні моделі САР, аналізувати стійкість САР, обґрунтовано вибирати структуру та схеми САР, здійснювати параметричну оптимізацію регулюючих пристроїв, застосовувати ПЕОМ для розрахунку і дослідження САР.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Основи автоматики та автоматизації,
 • Числові методи та моделювання на ЕОМ
Зміст навчального модуля: 
САР та її елементи. Основні принципи побудови САР. Класифікація САР. Елементи САР. Статичні характеристики основних з’єднань елементів. Типові вхідні сигнали та реакція на них елементів. Математичні моделі елементів САР. Функції передачі елементів САР. Частотні характеристики (ЧХ) елементів САР. Логарифмічні ЧХ елементів. Типові ланки САР та їх характеристики. Функції передачі та ЧХ основних видів з’єднань ланок. Основи еквівалентного перетворення структурних схем САР. Стійкість лінійних систем. Критерії стійкості. Типові закони регулювання промислових автоматичних регуляторів. Методи аналізу якості процесів регулювання. Синтез САР. Методи розрахунку лінійних САР. Методи оптимального розрахунку САР. Методи підвищення якості лінійних САР. Вплив структури системи та параметрів елементів системи на стійкість та якість. Інваріантні та коваріантні САР. Багатоконтурні САР. Визначення якості САР при випадкових збуреннях. Нелінійні САР. Типові суттєво нелінійні елементи, їх характеристики. Складання рівнянь нелінійних систем. Методи дослідження нелінійних систем автоматичного регулювання Дослідження автоколивних режимів методом гармонічного балансу, методом Попова. Дослідження абсолютної стійкості нелінійних систем. Ковзні режими в нелінійних САР. САР зі змінною структурою. Системи автоматизованого проектування лінійних та нелінійних САР Адаптивні системи керування.
Рекомендована література: 
 1. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування: Підручник. — Київ: Либідь, 1997. — 544 с.
 2. В.А. Бесекерский, У.П. Попов Теория систем автоматического управления. — СПб:Изд-во «Профессия», 2004. — 752 с. — (Серия: Специалист)
 3. Теорія автоматичного управління: Підручник/За ред. Г.Ф. Зайцева. — К.:Техніка, 2002. — 668 с. 4. Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления: Учебное пособие. — М.:Наука, 1979. — 256 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахунково-графічна робота
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська