Теорія та практика викладання електроенергетичних дисциплін

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 16, практичні заняття — 32)
Лектори: 
д.т.н., професор Варецький Юрій Омелянович
Результати навчання: 
знати:
 • основні принципи освіти; принципи побудови системи освіти України;
 • вимоги до змісту програм освітньо-кваліфікаційних рівнів освіти;
 • особливості викладання електроенергетичних дисциплін;
 • систему державних стандартів вищої освіти України;
вміти:
 • організовувати свою педагогічну діяльність;
 • планувати лекції, практичні та лабораторні заняття відповідно до вимог планів та програм;
 • користуватися нормативними документами;
 • розробляти і проводити заняття різних видів;
 • аналізувати та проробляти навчальну та науково-технічну літературу;
 • застосовувати об’єктивні методи діагностики знань студентів;
 • організовувати навчальну роботу студентів та керувати нею.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Система освіти України. Положення про вищі навчальні заклади України. Предмет та завдання педагогіки вищої школи. Зміст, планування та організація навчання у вищій школі. Класифікація методів навчання. Види аудиторної роботи зі студентами. Значення лекції у вищих навчальних закладах. Види самостійної роботи. Контроль та оцінювання знань студентів. Культура педагогічного спілкування. Характеристика викладання електроенергетичних дисциплін. Система підготовки науково-педагогічних кадрів України.
Рекомендована література: 
 • Варецький Ю.О., Лисяк Г.Г., Коруд В.І. Структура та основи дидактики електроенергетичної освіти. — Львів, Вид. НУ «Львівська політехніка», 2008. — 144 с.
 • Гірник А.М. Основи психопедагогіки. — К.: Видання КВП, 1996. — 134 с.
 • Коваль А.П. Ділове спілкування. — К.: Либідь, 1992. — 279 с.
 • Бруннер Дж. Психология познания. — М: Прогресс, 1974. — 411 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК):
 • поточний контроль — 74 %, у т.ч. тематичний контроль знань — 14%, практичні заняття — 28%;
 • заліковий контроль — 26%
Мова навчання: 
українська