Теорія систем баз даних і знань

Код модуля: 
ІСМ_8038_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні — 32)
Лектори: 
 • д.т.н., проф.. Пасічник Володимир Володимирович,
 • к.т.н, доцент Верес Олег Михайлович
Результати навчання: 
знати:
 • основні цілі побудови баз даних;
 • методи пошуку та опрацювання даних;
 • мовні засоби опису та маніпулювання даними.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізит: Організація баз даних та знань
 • Кореквізити: Розподілені системи баз даних і знань
Зміст навчального модуля: 
Реляційні оператори. Реляційна алгебра. Функціональні залежності. Покриття функціональних залежностей. Бази даних і схеми баз даних, нормальні форми для баз даних. Багатозначні залежності, залежності з’єднання та нормальні форми. Кортежні змінні і правильно побудовані формули. Невизначені значення, неоднорідна інформація і семантика баз даних. Деякі властивості схем баз даних, існування програми повної редукції. Синтаксичні умови на схеми баз даних, ациклічні гіперграфи, дерева з’єднань, властивість квазістягуваності перетинів, еквівалентність умов.
Рекомендована література: 
 1. Д.Мейер Теория реляционных баз данных: Пер. с англ. — М.: Мир, 1987. — 608 с., ил.
 2. Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань: Навчальний посібник. — Львів: «Магнолія 2006», 2008. — 456 с.
 3. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных, 8-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 1328 с.: ил. — Парал. тит. англ.
 4. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань. / В. В. Пасичник, В. А. Резніченко. — К.: Видавнича група BHV, 2006. — 384 с.
 5. Ульман Дж. Основы систем баз данных. Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1983. — 334 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, залік): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська