Теоретичні основи теплотехніки

Код модуля: 
ТТЕС_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 кредитів ЄКТС —3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор.роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.техн.н. Івасик Ярослав Федорович
Результати навчання: 
 • перший закон термодинаміки, дослідження основних термодинамічних процесів; другий закон термодинаміки, цикл Карно, зворотний цикл Карно; цикли двигунів внутрішнього згоряння, термодинамічні основи компресорних машин; закони теплопровідності, конвективного теплообміну, теплового випромінювання; складний теплообмін, основні положення розрахунку теплообмінних апаратів.;
 • уміти розробляти, планувати та організовувати технологічні процеси; розраховувати та проектувати технологічне устатковання; аналізувати умови та режими роботи теплових машин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Технічна термодинаміка
кореквізити:
 • Промислова теплоенергетика.
Зміст навчального модуля: 
Основні розділи курсу. Основні етапи розвитку та сучасний стан науки про теплотехніку, розвиток енергетики та її перспективи. Робоче тіло. Термодинамічні параметри. Термодинамічний процес; Ідеальний газ. Основні закони ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Суміш ідеальних газів; Поняття про теплоту та роботу. Внутрішня енергія газу. Перший закон термодинаміки та його аналіз. Робота газу. Робоча діаграма; Робочий процес поршневого компресора. Одно-та багатоступеневі компресори; Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. Кругові процеси /цикли/. Прямий і зворотній цикли Карно; Цикл ДВЗ з підведенням теплоти при сталому об’ємі та його аналіз. Цикл ДВЗ з підведенням теплоти при сталому тиску та його аналіз; Види теплообміну. Теплопровідність. Закон Фур’є. Теплопровідність при стаціонарному режимі плоских та циліндричних стінок; Конвективний теплообмін. Природна та вимушена конвекція. Закон Ньютона-Ріхмана. Основи теорії подібності. Коефіцієнт тепловіддачі та його визначення у деяких конкретних випадках; Складний теплообмін. Теплопередача через плоскі та циліндричні стінки. Коефіцієнт теплопередачі; Основні види теплообмінних апаратів. Повірочний та конструктивний розрахунок теплообмінних апаратів. Розрахунок температурного напору.
Рекомендована література: 
 1. Драганов Б.Х., Долінський А.А., Міщенко А.В., Письменний Є.М. Теплотехніка. — Київ, 2005.
 2. Теплотехніка. О.Ф.Буляндра, Б.Х.Драганов, В.Г.Федорів / За ред. Б.Х.Драганова і О.Ф.Буляндри. — К.: Вища шк., 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (35%): усне опитування
 • Підсумковий контроль (65%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська