Теоретичні основи теплотехніки

Код модуля: 
ТТЕС_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 16, лабораторні роботи — 16, практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Івасик Ярослав Федорович
Результати навчання: 
  • знати перший закон термодинаміки, другий закон термодинаміки, цикл Карно, зворотний цикл Карно, цикли двигунів внутрішнього згоряння, термодинамічні основи компресорних машин, закони теплопровідності, конвективного теплообміну, теплового випромінювання, складний теп-лообмін, основні положення розрахунку теплообмінних апаратів.
  • уміти розробляти, планувати та організовувати технологічні процеси, розраховувати та проектувати технологічне устаткування, аналізувати умови та режими роботи теплових машин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит: фізика
Зміст навчального модуля: 
Термодинаміка газів, робоче тіло, термодинамічні параметри, термодинамічний процес, ідеальний газ, основні закони ідеального газу, поняття про теплову роботу, теплоємність газів, аналіз термодинамічних процесів ідеального газу, термодинамічні основи компресорних машин, робочий процес поршневого компресора, другий закон термодинаміки, цикли теплових двигунів, основи теорії теплообміну, теплопровідність, комвективний теплообмін, тепло масообмін випромінюванням, складний теплообмін.
Рекомендована література: 
  1. Драганов Б.Х., Долінський А.А., Міщенко А.П. та ін. Теплотехніка. — Київ, 2005, — 300 с.
  2. Чепурний М.М., Ткаченко С.Й. Основи технічної термодинаміки. — Вінниця: Поділля, 2004. — 352 с.
  3. Константінов С.М. Технічна термодинаміка. — К.: Політехніка, 2001. — 368 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Потоковий контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахунково-графічна робота, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська