Теоретичні основи технології виробництва високо- молекулярних сполук

Код модуля: 
ХТПП_6012_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 255; аудиторні години — 112; в т.ч. лекції — 64 год., практичні заняття — 48 год.; кількість кредитів ЄКТС — 8,5
Лектори: 
проф. Скорохода В.Й.
Результати навчання: 
  • знання теоретичних основ реакцій та способів синтезу полімерів, термодинаміки процесів синтезу полімерів; принципи розрахунку полімеризаційних реакторів;
  • вміння вибирати метод синтезу полімерів, умови та режими здійснення процесу, направлено регулювати структуру і властивості полімерів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
основи хімії полімерів, органічна хімія, загальна хімічна технологія
Зміст навчального модуля: 
Мета і задачі дисципліни. Вільно-радикальна полімеризація. Способи проведення радикальної полімеризації. Комплексно-радикальна полімеризація. Дисперсійна полімеризація. Суспензійна полімеризація. Емульсійна полімеризація. Кополімеризація. Йонна полімеризація. Поліконденсація. Способи проведення поліконденсації. Молекулярне-масовий розподіл (ММР). Термодинаміка полімеризаційних процесів. Макрокінетика промислових процесів синтезу по¬лімерів, її особливості. Типи і теорія полімеризаційних реакторів.
Рекомендована література: 
  1. А.Берлин, В.Вольфсон. Кинетический метод в синтезе полимеров. М.1975.
  2. Дж.Оудиан. Основы химии полимеров. М.1975.
  3. С.Иванчев. Радикальная полимеризация. М.1985.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія високомолекулярних сполук