Теоретичні основи переробки полімерів та еластомерів

Код модуля: 
ХТПП_6018_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240; аудиторні години — 112; в т.ч. лекції — 64 год., семінарські заняття — 48 год.; кількість кредитів ЄКТС — 8
Лектори: 
доц. Гриценко О.М.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про теорію переробки полімерів як сукупність елементарних первісних процесів, з яких можливо методом синтезу створити довільний інженерний процес
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізико-хімія полімерів, вища математика, теоретична механіка
Зміст навчального модуля: 
Аналіз процесів переробки полімерів з позиції елементарних стадій. Граничні реологічні рівняння стану. Аксіоми реології полімерів. Основні поняття реології. Високоеластична та пластична деформація полімерів. Специфічні особливості течії полімерів. Класифікація реологічних рідин. Реологічні моделі полімерних систем. В’язкість полімерів. Віскозиметрія полімерів. Входові ефекти. Нормальні напруження в процесах течії полімерів. Ефект Вайсенберга. Теоретичні основи змішування полімерів.
Рекомендована література: 
  1. Бортников В.Г. Основы технологии переработки пластических масс. Уч. пособие для вузов., — Л. Химия, 1983. — 304с.
  2. Виноградов Г.В., Малкин А.Я. Реология полимеров. — М. Химия, 1997.-440с.
  3. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров (механика процессов).-М. Химия, 1977.-464с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Технологія переробки полімерів