Теоретичні основи імунології

Код модуля: 
ТБСФБ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 ; аудиторні години — 32 ; в т.ч. лекції — 16 год. ; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
ст. викл. Федорова О.В.
Результати навчання: 
ознайомлення з теоретичними основами молекулярно-біологічних механізмів формування імунітету, орієнтування в сучасних біотехнологіях отримання вакцин на основі знань рецепторно-сигнальних, ферментативно-регулюючих, генетично-детермінуючих механізмів формування імунної відповіді
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
мікробіологія, загальна біотехнологія
Зміст навчального модуля: 
Два основних типа імунної відповіді. Клітини, що відповідають за імунітет. В-лімфоцити. Т-лімфоцити. Кістковий мозок, тимус, селезінка, лімфатичні вузли, як органи імунітету. Шкіра, слизові оболонки, як природний фактор захисту. Функції макрофагів та гранулоцитів. Поняття про фагоцитоз. Система комплементу. Інтерферони. Антигени. Антитіла. Реакція антиген-антитіло. Моноклональні антитіла. Алергічні реакції. Вакцини. Хвороби імунної системи. Методи корекції імунодефіцитів.
Рекомендована література: 
  1. Вершигора А.Е. Основы иммунологии / -К.:Вища школа.-1991.
  2. Иммунология под ред. Пола У. В 3-х томах./ М.:Мир.-1987.
  3. Якобисяк М. Імунологія. /- Вінниця.: Нова книга.-2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — усне опитування, індивідуальне завдання
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська