Теоретичні основи хімії і технології води

Код модуля: 
ХТНР_6012_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 270; аудиторні години — 128; в т.ч. лекції — 64 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 48 год.; кількість кредитів ЄКТС — 9
Лектори: 
доц. Оленич Р.Р.
Результати навчання: 
одержання студентами знань про формування і основні характеристики складу природних і стічних вод, ознайомлення з теоретичними основами хімічних, фізичних та фізико-хімічних методів водопідготовлення та очищення води різної якості
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • загальна та неорганічна хімія,
  • загальна хімічна технологія,
  • процеси та апарати хімічних виробництв,
  • аналітична хімія
Зміст навчального модуля: 
Вода та її роль в житті на Землі. Використання води в побуті та промисловості. Природні та стічні води – багатокомпонентні системи. Методи водопідговлення. Прояснення природних і стічних вод від грубодисперсних завислих речовин. Прояснення природних і стічних вод фільтруванням. Флотація. Коагуляційне очищення природних і стічних вод. Дезодорація і знезараження води. Адсорбційне очищення природних і стічних вод. Методи зм’якшення води. Опріснення і знесолення води. Кондиціювання якості води. Біохімічні методи очищення води.
Рекомендована література: 
  1. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. — К.: Вища школа, 2005. — 671 с.
  2. Запольський А.К., Мішкова-Клименко Н.А., Астрелін І.М., Брик М.Т., Князьков Т.В. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. — К.: Лібра, 2000. — 552 с.
  3. Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. — К.: Наук. Думка, 1982. — 564 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія неорганічних речовин