Теоретичні основи цифрових комунікацій

Код модуля: 
ЕОМ_6053_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 2,5); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., Попович Роман Богданович
Результати навчання: 
  • знати формули для визначення кількості інформації; методи оцінки кількості інформації у повідомленнях; методи оцінки втрат інформації при передаванні по каналах зв’язку, теореми К. Шенона
  • вміти підрахувати кількість інформації у повідомленні; оцінити пропускну здатність реального каналу зв’язку; оцінити кількісні втрати інформації при передаванні сигналів по реальних каналах зв’язку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Дискретна математика,
  • прикладна теорія цифрових автоматів.
кореквізити:
  • Алгоритми та методи обчислень.
Зміст навчального модуля: 
Ентропія джерела повідомлень.Ефективне кодування Завадостійке кодування. Теореми Шенона про кодування для каналу без завад та із завадами. Лінійні коди. Циклічні коди. Згорткові коди.
Рекомендована література: 
  1. Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування. Підручник. — К.: Вища школа, 2001. — 255 с.
  2. Шульгин В.И. Основы теории передачи информации, — Харьков: 2002. — 160 с.
  3. Берлекемп Э. Алгебраическая теория кодирования. — М.: Мир, 1971. — 480 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольна робота
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (40%), письмово-усна форма (30%)
Мова навчання: 
українська