Теоретична механіка та механіка суцільного середовища

Код модуля: 
ІМПФ_6035_С01
Тип модуля: 
о
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 210 год (кредитів ЄКТС — 7 ); аудиторні заняття — 96 год. (лекції 48 год. та практичні заняття 48 год.)
Лектори: 
Крушельницька Тетяна Доріанівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати
 • глибико знати і розуміти постулати і закони класичної механіки;
 • основні математичні методи і прийоми розв”язування задач класичної механіки
. уміти
 • самостійно поповнюнювати, систематизувати знання з теоретичної механіки;
 • застосовувати набуті знання на практиці;
 • застосовувати основні положення і формалізм класичної механіки до моделювання процесів в механічних системах
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: загальна фізика (механіка ), математичний аналіз;
 • кореквізит: звичайні диференціальні рівняння.
Зміст навчального модуля: 
Кінематика точки. Динаміка. Малі коливання. Принцип Даламбера, рівняння Лагранжа. Варіаційний принцип Гамільтона. Канонічні рівняння. Кінематика твердого тіла. Динаміка твердого тіла. Основи механіки суцільних середовищ. Основи механіки рідин.
Рекомендована література: 
 • Федорченко А.М. Теоретична механіка. — К : Вища школа. 1975.
 • Ландау Л.Д.,Лифшиц Е.М. Механика. М. «Наука». 1988.
 • Голдстейн Д. Классическая механіка. М.!975.
Форми та методи навчання: 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30 %):
 • підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська