Теоретична механіка (спецкурс)

Код модуля: 
МАМ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90, аудиторні години — 48, (лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.,) самостійна робота 42
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Ванькович Тамара – Надія Мартинівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля фахівець повинен знати:
  • закони теореми та принципи теоретичної механіки, які дають універсальні методи складання і аналіз рівнянь руху матеріальної точки, твердого тіла та складних механічних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: математика, фізика, інформатика,
  • кореквізит: розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів, опір матеріалів
Зміст навчального модуля: 
Закони Ньютона. Основні задачі динаміки точки. Основні теореми динаміки. Принципи механіки. Рівняння Лагранжа другого роду.
Рекомендована література: 
  1. Павловський М.А. Теоретична механіка. Київ, 2002 р.
  2. Мещерський І.В. Збірник задач з теоретичної механіки, Київ, 1986.
  3. Кузьо І.В., Смерека І.П., Ванькович Т.- Н.М. , Зінько Я.А. Теоретична механіка. Основні теореми динаміки.: Навчальний посібник. — Львів, НУ «ЛП», 2005.
  4. Кузьо І.В., Ванькович Т.- Н.М. , Зінько Я.А., Боженко М.В. Теоретична механіка. Динаміка твердого тіла. Принципи механіки.: Навч.посібник. — Львів. НУ «ЛП» 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
Залік
Мова навчання: 
українська