Теоретична механіка, частина 2

Код модуля: 
МАМ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 

Загальна кількість годин — 60, аудиторні години — 32, (лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.), самостійна робота — 24.

Лектори: 
к. т. н., доцент Зінько Ярослав Антонович
Результати навчання: 

Фахівець повинен знати:

  • Основні закони динаміки, диференціальні рівняння руху і методи розв’язку першої і другої задач динаміки.
  • Принцип можливих переміщень для розрахунку складних балок і рам, методи динамічних розрахунків будівельних споруд. Основні положення теорії коливань і застосування їх при динамічних розрахунках.
  • Принципи застосування загальних теорем динаміки при розв’язанні практичних динамічних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізит: теоретична механіка, частина 1 (Статика, Кінематика).
  • Кореквізит: опір матеріалів, будівельна механіка.
Зміст навчального модуля: 

Динаміка точки і механічної системи. Закони Галілея-Ньютона.Диференціальні рівняння руху матеріальної точки. Дві основні задачі динаміки.
Вільні коливання. Згасаючі коливання. Вимушені коливання матеріальної точки під дією гармонічної сили. Резонанс. Механічна система. Маса системи. Центр мас. Моменти інерції твердого тіла. Радіус інерції. Загальні теореми динаміки. Теорема про зміну кількості руху точки і системи. Закон збереження кількості руху. Теорема про рух центра мас системи. Закон збереження руху центра мас. Теорема про зміну кінетичного моменту. Закон збереження кінетичного моменту.Диференціальні рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі. Теорема про зміну кінетичної енергії. Елементарна робота сили.Робота сили на кінцевому переміщенні. Кінетична енергія. .Обчислення кінетичної енергії твердого тіла при різних випадках його руху. Теорема про зміну кінетичної енергії матеріальної точки і механічної системи. Принцип Даламбера. Сила інерції. Головний вектор і головний момент сил інерції. Принцип можливих переміщень. Класифікація в’язей. Можливі переміщення. Число ступенів вільності системи. Ідеальні в’язі. Принцип можливих переміщень. Загальне рівняння динаміки.

Рекомендована література: 
  1. Павловський М. А. Теоретична механіка. Київ, 2002 р.
  2. Кузьо І. В., Смерека І. П., Ванькович Т.-Н. М., Зінько Я. А. Теоретична механіка. Основні теореми динаміки. Львів, 2005.
  3. Кузьо І. В., Смерека І. П., Ванькович Т.-Н. М., Зінько Я. А. Теоретична механіка. Динаміка точки. Львів. 2002.
  4. Смерека І. П., Кузьо І. В., Придиба В. Т., Зінько Я. А.Теоретична механіка. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. Львів. 2004.
  5. Кузьо І. В., Ванькович Т.-Н. М., Зінько Я. А., Боженко М. В. Теоретична механіка. Динаміка твердого тіла. Принципи механіки: Навчальний посібник. НУ «Львівська політехніка». 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Мова навчання: 
українська