Теоретична механіка, частина 2

Код модуля: 
МАМ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 80 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. роб. — 32)
Лектори: 
д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати теоретичні основи динаміки точки і твердого тіла, основи аналітичної механіки, наближену теорію гіроскопів та теорію коливань;
  • уміти застосовувати набуті знання для моделювання і розрахунку динамічних параметрів точки і твердого тіла.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Вища математика.
  • Фізика (механіка).
  • Теоретична механіка, част.1 (Статика. Кінематика).
Зміст навчального модуля: 
Динаміка: вступ, основні закони динаміки, динаміка вільної і невільної матеріальної точки, динаміка відносного руху матеріальної точки, геометрія мас; основні теореми динаміки: про зміну кількості руху, про рух центра мас, про зміну кінетичного моменту, про зміну кінетичної енергії (робота сили); потенціальне силове поле, закон збереження енергії, принцип Даламбера та динамічні реакції; аналітична механіка: основні поняття, принцип можливих переміщень, загальне рівняння динаміки, узагальнені координати і сили, рівняння Лагранжа другого роду, канонічні рівняння та принцип Гамільтона; рух точки під дією центральної сили, рух точки змінної маси, динаміка твердого тіла, наближена теорія гіроскопів. Теорія коливань: малі коливання механічної системи з одним ступенем вільності. стійкість рівноваги консервативних систем, вільні, згасаючі та вимушені коливання, явище удару.
Рекомендована література: 
  1. І.В. Кузьо, І.П. Смерека, Т.-Н.М. Ванькович, Я.А. Зінько. Теоретична механіка. Динаміка точки. Конспект лекцій для студентів технічних вищих навчальних закладів ІІІ і IV рівнів акредитації. Львів, НУ «ЛП», 2002, — 156 с.
  2. І.В. Кузьо, І.П. Смерека, Т.-Н.М. Ванькович, Я.А. Зінько. Теоретична механіка. Основні теореми динаміки. Навчальний посібник. Львів, НУ «ЛП», 2005, — 188 с.
  3. В.В. Божидарнік, Л.Д. Величко. Методика розв’язування і збірник задач з теоретичної механіки. Навчальний посібник. Луцьк, «Надстир’я», 2003, — 496 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, письмові контрольні (КРР) та розрахунково-графічні роботи (РГР) роботи.
  • Підсумковий контроль (70%, іспит): тестування.
Мова навчання: 
українська