Теоретична механіка, частина 1

Код модуля: 
МАМ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90, аудиторні години — 48, (лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.,) самостійна робота — 42.
Лектори: 
к.т..н., доцент Боженко Михайло Васильович
Результати навчання: 
 • знати: закони, теореми та принципи класичної механіки, методику кінематичного аналізу редукторів, найпростіших механізмів, сучасні напрямки розвитку наукових досліджень в галузі теорії нелінійних коливань, віброзахисту апаратури;
 • вміти застосовувати положення теоретичної механіки в наукових дослідженнях і для розв’язання практичних інженерних задач, проводити аналіз перехідних і стаціонарних процесів привідних механізмів машин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • математика,
 • фізика;
кореквізити:
 • опір матеріалів,
 • прикладна механіка.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття статики. Аксіоми статики. В’язі та їх реакції. Найпростіші теореми статики. Знаходження рівнодійної системи збіжних сил. Рівновага системи збіжних сил. Статично означені і статично неозначені задачі. Момент сили відносно точки. Момент сили відносно осі. Теорема Варіньйона. Пара сил. Еквівалентність пар сил на площині і в просторі. Додавання пар сил. Рівновага пар сил. Довільна система сил. Зведення сили до заданого центру (лема Пуансо). Зведення довільної системи сил до заданого центру ( теорема Пуансо). Головний вектор і головний момент. Умови рівноваги довільної системи сил. Плоска система сил. Просторова система сил. Система паралельних сил. Умови рівноваги твердого тіла.Тертя. Тертя ковзання. Закони тертя ковзання спокою (закони Кулона). Кут і конус тертя. Тертя кочення. Тертя вертіння.Розрахунок плоских ферм. Методи розрахунку плоских ферм. Центр ваги. Система двох паралельних сил. Додавання паралельних сил. Центр паралельних сил. Центр ваги тіла, об’єму, площі, лінії. Метод знаходження центра ваги. Центр ваги деяких однорідних тіл. Вступ до кінематики. Основні поняття кінематики. Кінематика точки. Три способи задання руху точки. Вивчення руху точки в полярній системі координат. Натуральний спосіб вивчення руху точки. Дотичне і нормальне пришвидшення при координатному способі задання руху. Кінематика твердого тіла.Поступальний рух твердого тіла. Швидкість і пришвидшення точок тіла при поступальному русі. Обертальний рух твердого тіла. Означення і властивості обертального руху тіла. Кінематичні характеристики обертального руху тіла. Рівномірний і рівнозмінний обертальний рух тіла. Кінематичні характеристики точок тіла в обертальному русі. Передача обертальних рухів. Передавальні механізми. Плоский рух твердого тіла. Означення і властивості плоского руху тіла. Швидкість точки. Теорема про швидкість точок плоскої фігури. Миттєвий центр швидкостей і способи його визначення. Пришвидшення точок. Теорема про пришвидшення точок плоскої фігури. Наслідок з теореми. Миттєвий центр пришвидшень і способи його знаходження. Сферичний рух твердого тіла. Кінематичні характеристики тіла у сферичному русі. Кінематичні характеристики точок тіла у сферичному русі. Швидкість точки. Пришвидшення точки. Складний рух точки. Швидкість і пришвидшення точки. Коріолісове пришвидшення точки.
Рекомендована література: 
 1. Павловський М.А. Теоретична механіка. — Київ, 2002 р.
 2. Мещерський І.В. Збірник задач з теоретичної механіки. — Київ, 1986.
 3. Смерека І.П., Кузьо І.В., Придиба В.Т., Зінько Я.А.Теоретична механіка. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. — Львів. 2004.
 4. Божидарнік В.В.. Величко Л.Д. Методика розв’язування і збірник задач з теоретичної механіки. — Луцьк. 2003.
 5. Кузьо І.В., Ванькович Т.- Н.М., Зінько Я.А., Смерека І.П. Теоретична механіка. Статика. — Львів. 2007.
 6. Кузьо, Т.-Н.М.Ванькович, Я.А.Зінько, І.П.Смерека. Теоретична механіка. Кінематика. Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007.
 7. І.В.Кузьо, М.В.Боженко, Я.А.Зінько, Л.В.Дзюбик Статика. Лабораторний практикум з теоретичної механіки. Частина 1 — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 88 с.
 8. В.Кузьо, М.В.Боженко, Я.А.Зінько, Л.В.Дзюбик Кінематика. Лабораторний практикум з теоретичної механіки. Частина ІІ — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 88 с.
 9. В.Кузьо, М.В.Боженко, Я.А.Зінько, Л.В.Дзюбик Динаміка Лабораторний практикум з теоретичної механіки. Частина ІІІ — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 124 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Мова навчання: 
українська