Теоретична механіка, частина 1

Код модуля: 
МАМ_6003_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108, аудиторні години — 48, (лекції — 16 год., практичні заняття — 32 год.,) самостійна робота 60.
Лектори: 
к. т. н., доцент Зінько Ярослав Антонович
Результати навчання: 
Знати: Системи сил, що діють на конструкцію, методи визначення реакцій в’язей при дії на конструкцію різних систем сил. Методи розрахунку простих плоских ферм. Способи визначення положення центра ваги. Методи визначення кінематичних характеристик руху матеріальної точки і твердого тіла при різних видах руху тіла.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізит: Математика, Фізика, Інформатика.
  • Кореквізит: Опір матеріалів, Будівельна механіка.
Зміст навчального модуля: 

Статика твердого тіла. Предмет статики. Основні поняття і визначення статики. Аксіоми статики. Механічні в’язі та їх реакції. Система збіжних сил і умови рівноваги. Моменти сил відносно центра і осі. Теорія пар сил. Момент пари. Основні теореми про еквівалентність пар сил на площині і в просторі. Додавання пар сил. Умови рівноваги системи пар сил. Довільна система сил. Означення.. Лема Пуансо. Теорема про зведення довільної системи сил до заданого центру. Головний вектор і головний момент. Аналітичні умови рівноваги різних систем сил. Плоскі ферми. Визначення зусиль в стрижнях плоскої ферми методом вирізання вузлів і способом Ріттера. Тертя. Тертя ковзання. Коефіцієнт тертя. Кут і конус тертя. Тертя кочення. Центр ваги. Способи визначення положення центра ваги твердого тіла, плоских фігур, ліній.
Кінематика. Система відліку. Задачі кінематики. Кінематика точки. Способи визначення руху точки. Визначення швидкості при векторному, координатному і натуральному способах описання руху точки. Визначення пришвидшення при векторному, координатному і натуральному способах описання руху точки. Поступальний рух твердого тіла. Теорема про швидкості і пришвидшення точок тіла.
Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі. Рівняння обертального руху тіла. Кутова швидкість і кутове пришидшення точок. Передача обертань. Плоскопаралельний (плоский) рух твердого тіла. Рівняння руху плоскої фігури. Теорема про швидкості точок і її наслідки. Миттьовий центр швидкостей і способи його визначення. Пришвидшення точки тіла при плоскому русі. Складний рух точки. Теорема про складання швидкостей точки. Теорема Коріоліса про пришвидшення точки. Визначення коріолісового пришвидшення.

Рекомендована література: 
  1. Павловський М. А. Теоретична механіка. Київ, 2002 р.
  2. Мещерський І. В. Збірник задач з теоретичної механіки, Київ, 1986.
  3. Смерека І. П., Кузьо І. В., Придиба В. Т., Зінько Я. А. Теоретична механіка. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. Львів. 2004.
  4. Кузьо І. В., Ванькович Т.-Н. М., Зінько Я А. Теоретична механіка. Статика. Кінематика: Навчальний посібник. — Львів. 2010.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Мова навчання: 
українська