Теоретична механіка

Код модуля: 
МАМ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120, аудиторні години — 48, (лекції — 32 год., лабораторні заняття −16),) самостійна робота 72
Лектори: 
к.т..н., доцент Боженко Михайло Васильович
Результати навчання: 
 • В результаті вивчення модуля фахівець повинен знати:
 • закони, теореми та принципи класичної механіки: рівняння рівноваги довільної плоскої та просторової систми сил, метод вирізання вузлів і метод Ріттера для розрахунку фермових опор електропередач, методику кінематичного аналізу плоского механізму, динамічні рівняння обертання ротора електричних машин.
 • Підготовлений фахівець повинен вміти застосовувати положення теоретичної механіки в наукових дослідженнях і для розв’язання практичних інженерних задач, проводити динамічний аналіз перехідних процесів в електроприводах, знаходити динамічні реакці. опор при обертанні роторів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: вища математика, фізика, інформатика,
 • кореквізит: опір матеріалів, прикладна механіка
Зміст навчального модуля: 
Статика твердого тіла. Основні поняття та аксіоми статики. Умови та рівняння рівноваги тіла під дією збіжної системи сил. Поняття про момент сили відносно точки та осі. Співвідношення між ними. Поняття про пару сил. Еквівалентність пар сил. Додавання пар сил. Приведення довільної системи сил до вибраного центру. Умови та рівняння рівноваги тіла під дією просторової довільної системи сил. Випадки плоскої довільної системи сил. Три способи задання руху точки. Швидкість та прискорення точки, коли рух її задано трьома способами. Закон поступального руху. Швидкість та прискорення точок тіла, що перебуває в поступальному русі. Закон обертального руху тіла. Кутові кінематичні характеристики обертального руху. Швидкість та прискорення точок тіла, що перебуває в обертальному русі. Передавальні механізми. Рух плоскої фігури в її площині. Рівняння руху плоскої фігури і точки плоскої фігури. Швидкість точки плоскої фігури. Теорема про швидкості точок і її наслідки. Миттєвий центр швидкостей і способи його визначення. Визначення швидкостей точок плоскої фігури за допомогою миттєвого центра швидкостей. Прискорення точок плоскої фігури. Складний рух точки. Абсолютний, переносний і відносний рухи. Теорема про складання швидкостей точки. Теорема Коріоліса про прискорення точки. Визначення коріолісового прискорення. Основні поняття і визначення. Закони Галілея-Ньютона. Диференціальні рівняння руху матеріальної точки. Дві основні задачі динаміки точки. Механічна система. Геометрія мас. Маса системи. Центр мас механічної системи і його координати. Класифікація сил, які діють на механічну систему. Моменти інерції механічної системи і твердого тіла. Радіус інерції. Теорема про моменти інерції відносно паралельних осей. Осьові моменти інерції простих тіл. Теорема про рух центра мас системи. Закон збереження руху центра мас. Кількість руху матеріальної точки і механічної системи. Імпульс сили. Теорема про зміну кількості руху точки і системи. Закон збереження кількості руху.Момент кількості руху точки відносно центра і осі. Теорема про зміну моменту кількості руху матеріальної точки. Кінетичний момент механічної системи відносно центра і осі. Теорема про зміну кінетичного моменту. Закон збереження кінетичного моменту. Диференціальні рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі.Елементарна робота сили. Робота сили на кінцевому переміщенні. Робота сили тяжіння, сили пружності. Потужність. Кінетична енергія матеріальної точки і механічної системи. Обчислення кінетичної енергії твердого тіла при різних випадках його руху. Теорема про зміну кінетичної енергії матеріальної точки і механічної системи. Потенціальне силове поле. Потенціальна енергія. Сила інерції. Принцип Даламбера для матеріальної точки і механічної системи. Головний вектор і головний момент сил інерції. Застосування принципу Даламбера до визначення динамічних реакцій при невільному русі точки і системи.
Рекомендована література: 
 1. Павловський М.А. Теоретична механіка. Київ, 2002 р.
 2. Мещерський І.В. Збірник задач з теоретичної механіки, Київ, 1986.
 3. Кузьо І.В., Смерека І.П., Ванькович Т.-Н.М., Зінько Я.А. Теоретична механіка. Основні теореми динаміки. Львів, 2005.
 4. Кузьо І.В., Смерека І.П., Ванькович Т.-Н.М., Зінько Я.А. Теоретична механіка. Динаміка точки. Львів. 2002.
 5. Смерека І.П., Кузьо І.В., Придиба В.Т., Зінько Я.А.Теоретична механіка. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. Львів. 2004.
 6. Божидарнік В.В.. Величко Л.Д. Методика розв’язування і збірник задач з теоретичної механіки. Луцьк. 2003.
 7. Кузьо І.В., Ванькович Т.- Н.М., Зінько Я.А., Смерека І.П. Теоретична механіка. Статика. Львів. 2007.
 8. Кузьо І.В., Т.-Н.М.Ванькович, Я.А.Зінько, І.П.Смерека . Теоретична механіка. Кінематика. Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 188 с.
 9. Теоретична механіка.Динаміка твердого тіла. Принципи механіки: Навч.посібник/ І.В.Кузьо, Т.-Н.М.Ванькович, Я.А.Зінько, М.В.Боженко. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2009. — 132 с.
 10. І.В.Кузьо, М.В.Боженко, Я.А.Зінько, Л.В.Дзюбик Статика. Лабораторний практикум з теоретичної механіки. Частина 1 — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. —88 с.
 11. В.Кузьо, М.В.Боженко, Я.А.Зінько, Л.В.Дзюбик Кінематика.. Лабораторний практикум з теоретичної механіки. Частина ІІ — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. —88 с.
 12. В.Кузьо, М.В.Боженко, Я.А.Зінько, Л.В.Дзюбик Динаміка Лабораторний практикум з теоретичної механіки. Частина ІІІ — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. —124 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Мова навчання: 
українська