Теоретична механіка

Код модуля: 
МАМ_6005_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120, аудиторні години — 52, (лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16) самостійна робота — 72
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Ванькович Тамара — Надія Мартинівна
Результати навчання: 
знати:
 • сили, системи сил. Методи розрахунку статики конструкцій під дією різних систем сил. Методи визначення кінематичних характеристик руху матеріальної точки, твердого тіла, механічної системи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • математика,
 • фізика,
 • інформатика,
кореквізити:
 • опір матеріалів,
 • розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів.
Зміст навчального модуля: 
Аксіоми статики. Механічні в’язі та їх реакції. Класифікація сил. Моменти сил відносно центра і осі. Теорія пар сил. Аналітичні умови рівноваги різних систем сил. Закони Ньютона. Основні теореми динаміки. Принципи механіки. Кінематика точки. Поступальний, обертальний та плоский рухи тіла. Методи кінематичного розрахунку систем тіл.
Рекомендована література: 
 1. Павловський М.А. Теоретична механіка. — Київ, 2002.
 2. Мещерський І.В. Збірник задач з теоретичної механіки, — Київ, 1986.
 3. Кузьо І.В., Ванькович Т.- Н.М. , Зінько Я.А. Теоретична механіка. Статика. Кінематика.: Навч. посібник. — Львів, 2010.
 4. І.В.Кузьо, М.В.Боженко, Я.А.Зінько, Л.В.Дзюбик Статика. Лабораторний практикум з теоретичної механіки. Частина 1 — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 88 с.
 5. І.В.Кузьо, М.В.Боженко, Я.А.Зінько, Л.В.Дзюбик Кінематика. Лабораторний практикум з теоретичної механіки. Частина ІІ — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 88 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття , практичні заняття, лабораторні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
іспит
Мова навчання: 
українська