Тематичне картографування

Код модуля: 
КГМ_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Всього аудиторних — 64 год. Самостійна робота — 82 год.
Лектори: 
 • Лектор: доцент, к. т. н. Согор А. Р.
 • Лабораторні заняття: доцент, к. т. н. Согор А. Р.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • знати: класифікацію тематичних карт та вимоги до їх змісту;
 • способи зображення різних явищ і об’єктів реальної дійсності на тематичних картах;
 • методи складання тематичних карт програмними засобами ГІС;
 • технології сучасного видання карт і атласів;
 • вміти: безпосередньо створювати тематичні карти в новітніх програмних середовищах;
 • застосовувати ГІС технології при створенні тематичних карт для підвищення їхньої інформативності у цифровому вигляді.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи картографії.
 • Складання і видання карт.
Зміст навчального модуля: 
Визначення тематичних карт та їх класифікація. Особливості складання тематичних карт. Способи зображення на тематичних картах: значків, лінійних знаків, ареалів, якісного фону, ізоліній, точок, картодіаграм, картограм. Політичні карти. Основні елементи змісту політичних карт і особливості їх складання. Здійснення генералізації при складанні політичних карт. Політико-адміністративні та адміністративні карти, їх призначення, зміст та особливості складання. Класифікація економічних карт за змістом і методами зображення тематичної інформації на них. Основні принципи складання економічних карт. Матеріали для складання економічних карт. Карти промисловості, генералізація при складанні карт промисловості, картографування карт корисних копалин, гідроресурсів та ін. Сільськогосподарські карти (загальні, галузеві, агрономічні, землевпорядкувальні) і особливості їх складання. Транспортно-економічні карти (перевезення вантажів, пасажирів та ін.) і особливості їх складання. Загальноекономічні карти і особливості їх складання. Карти населення. Види демографічних карт, особливості їх складання. Карти культури, їх зміст і способи відображення змісту цих карт. Карти рельєфу (гіпсометричні, геоморфологічні), особливості їх складання. Карти геологічні (літолого-стратиграфічні, четвертинних відкладень, тектонічні), особливості їх складання. Кліматологічні, гідрологічні карти, особливості їх складання. Карти грунтів, ландшафтні карти. Історичні карти, зміст цих карт, методи та особливості їх складання і редагування. Морські карти (типи карт, проекції складання, масштаби морських навігаційних карт, геодезична і висотна їх основи), особливості їх складання. Навчальні карти, особливості їх складання і оформлення. Комплексні регіональні атласи, їх призначення, зміст. Тематичні карти як складові комплексних регіональних атласів. Особливості складання цих карт та їх оформлення. Проектування змісту карти. Збір, підготовка та препроцесування даних. Розробка структури карти. Створення карти. Підготовка до видання (публікації).
Рекомендована література: 
 1. Топографо-геодезична та картографічна діяльність. Законодавчі та нормативні акти. — У 2-х частинах. — Вінниця: Антекс. — 2000, 408 с.
 2. Билич Ю. С., Васмут А. С. Проектирование и составление карт. — М., Недра, 1984.
 3. Вахрамеева Л. А. Картография. М.: Недра, 1981.- 224 с.
 4. Волков Н. М. Составление и редактирование карт. М.: Геодезиздат, 1961.
 5. Описи програмного пакета MapInfo Professional, 2007. — 620 с.
 6. Востокова А. В., Сваткова Т. Г. Практикум по фотограмметрии и картографическому черчению. М.: МГУ, 1988.- 132 с.
 7. Комплексные региональные атласы (под ред. К. А. Салищева). М.: МГУ, 1976. — 638 с. и приложения (образцы карт), 48 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено іспит. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська