Телемеханічні системи

Код модуля: 
ЕЗІКТ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС- 4), аудиторні години-42 (лекції- 28, лабораторні заняття −14)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Юрчик Геннадій Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення даного модуля студент повинен:
  • володіти методами організації каналів зв'язку з амплітудною, частотною, фазовою та імпульсною модуляціями неперервних повідомлень;
  • знати принципи побудови систем телеуправління, телесигналізації, телевимірювання;
  • вміти створювати схеми електронних вузлів, елементів та пристроїв різних телемеханічних систем;
  • знати принципи та методи забезпечення точності частотних, частотно-імпульсних та кодо-імпульсних телемеханічних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
вища математика; фізика; основи теорії електронних кіл
Зміст навчального модуля: 
Принципи та методи передачі телемеханічної інформації. Амплітудна, частотна, фазова, та імпульсна модуляції неперервних повідомлень. Пристрої для здійснення існуючих видів модуляції неперервних повідомлень. Принципи побудови та дії електронних шифраторів та дешифраторів. Способи розділення сигналів в одній лінії зв'язку або в одній смузі частот. Принципи побудови частотних, частотно-імпульсних, часо-імпульсних та кодоімпульсних телемеханічних систем.
Рекомендована література: 
  1. Тутевич В.Н. Телемеханіка.-М.: Высшая школа, 1985.-423с.
  2. Ильин В.А. Телеуправление и телеизмерение- М.: Энергоиздат, 1985,-343с.
  3. Хромой Б.П., Серебрин В.А и др. Метрологическое обеспечение систем передачи. Уч. пособие для вузов / под ред. Б.П.Хромого.- М.: Радио и связь, 1991-392с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — за результатами виконання та захисту лабораторних робіт — 20%;
  • Підсумковий контроль — залік — 80%.
Мова навчання: 
українська