Телемедицина

Код модуля: 
ЕЗІКТ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
лекції — 48 год.; лабораторні заняття — 32 год.; самостійна робота — 70 год.
Лектори: 
к.т.н., доцент Смердова Тетяна Андріївна
Результати навчання: 
В процесі вивчення дисципліни студенти повинні отримати знання про науково-технічні та організаційні основи телемедицини; розуміти опис нових інформаційних технологій (і методологій) в діагностиці і терапії. Студенти повинні розуміти питання математичного моделювання в біології, медицині і телемедицині.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Основи моделювання технічних систем»;
  • «Теорія прийняття та оптимізація проектних рішень»;
  • «Програмний пакет Matlab».
Зміст навчального модуля: 
Медична інформація і стандарти її передачі. Види медичної інформації Стандарти передачі медичної інформації, Основні характеристики супутникових радіосистем, які використовуються в телемедицині. Глобальні мережеві супутникові радіонавігаційні системи. Система автоматичної телеідентифікації і телемоніторинга особистості. Склад системи в порівнянні з протитипами. Системи моніторинга. Домашня телемедицина. Визначення. Класифікація та призначення систем моніторингу. Системи внутрішньо лікарняного моніторингу. Системи ззовні лікарняного моніторингу (домашня телемедицина).
Рекомендована література: 
  1. Телемедицина. Новые информационные технологии на пороге ХХ века. Под редакцией профессора Р.И. Юсупова и профессора Р. И. Полонникова. — Санкт-Петербург. 2000.
  2. Казаков В. Н., Климовицкий В. Г., Владзимирський А. В. Телемедицина. — Донецк: Типография ООО «Норд», 2002. — 100 с.
  3. Азарев А. В., Владзимирский А. В. Компьютерная программа по автоматизации ведения историй болезни пациентов // Современные проблемы информатизации в непромышленной сфере и экономике. Труды VI Международной открытой научной конференции. — Воронеж ВЭПИ, 2001. — С.64
  4. Владзимирский А. В. Телемедицинская сеть TrarmaNet: концепция и особенности // Травма. 2000. — Т.1,№ 2. — С. 214-220.
Форми та методи навчання: 
лекції та лабораторні заняття; аудиторне навчання та самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • текучий контроль (оцінка результатів лабораторних робіт та усне опитування);
  • контрольний захід (екзаменаційний контроль у вигляді письмових відповідей на екзаменаційні питання та усне опитування для оцінки загального рівня знань по дисципліні).
Мова навчання: 
українська