Технологія та засоби адміністрування інформаційних ресурсів

Код модуля: 
ІСМ_8010_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210 (кредитів ЄКТС — 7); аудиторні години — 112 (лекції — 48, лаб. роб. — 64)
Лектори: 
д.т.н., проф. Берко Андрій Юліанович
Результати навчання: 
 • знати технології та засоби адміністрування інформаційних систем, технології адміністрування баз даних, технічні засоби підтримання безпеки в розподілених системах;
 • вміти практично розв’язувати основні задачі адміністрування інформаційних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • Операційні системи,
 • Організація баз даних та знань;
Кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Зміст та завдання адміністрування інформаційних ресурсів. Методи адміністрування інформаційних ресурсів. Засоби адміністрування інформаційних ресурсів. Адміністрування баз даних. Планування та створення баз даних. Переміщення баз даних. Засоби копіювання/відновлення баз даних. Засоби підтримання безпеки баз даних. Реплікація баз даних. Моніторинг баз даних. Керування віддаленим доступом до баз даних. Діагностика систем баз даних. Слабкоструктуровані та неоднорідні інформаційні ресурси. Задачі адміністрування слабкоструктурованих та неоднорідних інформаційних ресурсів. Інтероперабельний сервіс управління контентом CMIS.
Рекомендована література: 
 1. Берко А.Ю. Системи баз даних та знань. Навчальний посібник / А.Ю. Берко, О.М. Верес, В.В. Пасічник. — Львів: «Магнолія-2006», 2008. — 457 с.
 2. Берко А.Ю. Системи електронної контент-комерції. Монографія / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, В.В. Пасічник. — Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 612 с.
 3. Атрэ Ш. Структурный подход к организации баз данных. / Шаку Атре. — М.: Финансы и статистика, 1985. — 317 с.
 4. Гарсиа-Молина Г. Системы баз данных. Полный курс. / Г. Гарсиа-Молина, Джеффри Д. Ульман, Дженнифер Уидом. — М.: «Вильямс», 2003. — 1088 с. — ISBN 5-8459-0384-X
 5. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / Дейт К. Дж.— 8-е изд. ; [пер. с англ.]. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 1328 с.: ил.— Парал. тит. англ.
 6. Ефремов В. CMIS: управление контентом как сервис / Вадим Ефремов // Открытые системы № 9, 2008. — с. 28-37.
 7. Конноли Т. Базы данных : проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика: учеб. пособие / Томас Конноли, Каролин Бегг. — 3-е изд. ; [пер. с англ.]. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. — 1440 с. : ил. — Парал. тит. англ.
 8. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, развитие. / Эрик Спирли.— М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 400 с.
 9. Уидом Дж. Введение в системы баз даннях / Джеффри Д. Ульман, Дженнифер Уидом. — М.: Издательство Лори, 2006. — 374 с. ISBN: 5-85582-069-6.
 10. Хантер Д. XML. Базовый курс / Дэвид Хантер, Джефф Рафтер, Джо Фаусетт, Эрик ван дер Влист, и др.— 4-е изд. — М.: Диалектика, 2009. — 1344 стр., с ил.; ISBN 978-5-8459-1533-7, 978-0-470-11487-2.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, екзаменаційний контроль): тестування (50%), усна компонента (20%).
Мова навчання: 
українська, англійська
Спеціалізація: 
Інтелектуальні комп’ютерні мережі та адміністрування інформаційних ресурсів