Технології сховищ даних

Код модуля: 
ІСМ_8012_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабораторні — 48)
Лектори: 
д.т.н., проф. Шаховська Наталія Богданівна
Результати навчання: 
знати:
  • моделі та методи проектування та реалізації сховищ даних;
  • прийняття рішень за технологією сховищ даних;
  • застосування на практиці основних методів, засобів та технологій сучасних сховищ даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Переквізит: Організація баз даних та знань
Зміст навчального модуля: 
Історія розвитку та використання технологій опрацювання даних. Поняття гіперкубу даних та його зв’язок з універсальним відношенням. Операцій над гіперкубом даних: зрізу, обертання, згортки та деталізації. Інформаційні технології і концепція сховищ даних. Архітектура сховищ даних. Репозиторії метаданих. Інтеграція даних. Якість сховищ даних. Агрегація даних. Системи зберігання даних. Віртуалізація сховищ даних. Технології доступу до сховищ даних. Видобування даних у сховищах даних. Засоби створення сховищ даних. Перспективи розвитку технологій сховищ даних.
Рекомендована література: 
  1. Шаховська Н.Б., Пасічник В.В. Сховища даних. — Львів: Магнолія-2006. 2008. — 487 с.
  2. Хранилища данных: шаги от идеи до внедрения, 2006, http://www.cnews.ru/newcom/index.shtml.
  3. Конноли Т., Бэгг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. 2-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. — 1120 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, іспит): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Інтелектуальні комп’ютерні мережі та адміністрування інформаційних ресурсів