Технології підтримки процесів прийняття рішень

Код модуля: 
ІСМ_8018_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Верес Олег Михайлович
Результати навчання: 
 • знати технології та методи підтримки процесів прийняття рішень, сучасний стан інструментальних засобів підтримки прийняття рішень та методологію застосування їх на практиці;
 • уміти реалізувати процес отримання необхідної інформації та здійснити розроблення підсистем та інтелектуальних процедур підтримання процесів прийняття рішень в інформаційних системах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • Основи системного аналізу,
 • Основи дискретної математики,
 • Детерміновані моделі дослідження операцій та оптимізації інформаційних систем,
 • Системи штучного інтелекту,
 • Моделювання складних систем, Теорія прийняття рішень;
Кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основи технології підтримки прийняття рішень в інформаційних системах. Форми підтримання процесів прийняття рішень. Поняття технології прийняття рішень в галузі управління. Етапи та стадії процесу прийняття рішення. Порівняльні характеристики основних типів рішень. Технологія сховищ даних в системах підтримки рішень. Застосування сховищ даних: електронна комерція, планування ресурсів підприємства (ERP), управління взаємовідносинами зі споживачами (customer relationship management — CRM). Застосування методології підтримки прийняття рішень в промислових програмних продуктах. Методологія ERP (Enterprise Resource Planning). Методології організації виробництва на ґрунті планування ресурсів MRP II (Manufacturing Resources Planning). Системи управління виробництвом. Системи управління бізнесом. Реінженерія бізнес-процесів.
Рекомендована література: 
 1. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. — К. : Видавнича група BHV, 2009. — 448 с. : ил.
 2. Катренко А. В. Системний аналіз: підручник з грифом МОН / Катренко А. В. — Львів : «Магнолія-2006», 2010. — 352 с. — (Серія «Комп’ютинґ»).
 3. Верес О. М. Технології підтримання прийняття рішень: Навч. посібник / за заг. ред. В.В.Пасічника. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 252 с. — (Серія «Консолідована інформація», вип.3).
 4. Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений. Алгоритмический аспект. — К.: Наукова думка, 2002.—381 с.
 5. Пасічник В. В. Сховища даних [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В.Пасічник, Н.Б.Шаховська. — Львів: Видавництво «Магнолія-2006», 2008. 492 с. — (В.В.Серія «Комп’ютинґ»).
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, залік): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Системи і методи прийняття рішень