Технології хмарних обчислень

Код модуля: 
ІСМ_8054_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лабор. зан. — 16)
Лектори: 
Член-кор. НАН України д.т.н., проф. Грицик Володимир Володимирович
Результати навчання: 
знати:
  • основні поняття;
  • основні підходи до реалізації інтегрованих інформаційних ресурсів;
  • методи побудови систем інтегрованих інформаційних ресурсів;
  • знати і вміти порівняти основні підходи до реалізації систем інтегрованих інформаційних ресурсів в Україні та за кордоном.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Об’єктно-орієнтоване програмування.
  • Математичний аналіз; дискретна математика, бази даних; теорія систем та системний аналіз; представлення знань; створення баз даних; теорія множин та логіка предикатів.
Зміст навчального модуля: 
визначення, поняття, джерела походження. Механізми оцінки і врахування похибок викликаних випадковими шумів. Галузі застосування.
Рекомендована література: 
  1. Войтович І. С. Вільне програмне забезпечення чи «СLOUD COMPUTING» у навчальному процесі? / І. С. Войтович // Foss Lviv—2011 : тези міжнародної науково-практичної конференції. — Львів : Вид-во Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2011. — C. 25–27.
  2. Колесников А. В. Применение «облачных» вычислений в программах стационарного и дистанционного обучения [Електронний ресурс] / А. В. Колесников, С. А. Деревянко, Е. В. Ромашка // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — № 3 (157). — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/ 2011_3/Kolesnikov.pdf.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): контрольні роботи, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, екзаменаційний контроль): тестування (40%), усна компонента (20%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Інженерія даних та знань