Технології інформаційного пошуку (Курсова робота)

Код модуля: 
СКІД_6048_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, кредитів ECTS — 2.
Лектори: 
к. т. н., асистент Тимовчак-Максимець О. Ю.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати основні поняття та принципи здійснення інформаційного пошуку та мовні технології реалізації ефективного інформаційного пошуку, вміти використовувати засоби та ресурси пошукових систем для здійснення інформаційно-пошукового аналізу веб-ресурсів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Аналітико-синтетична переробка інформації,
  • Internet-технології та ресурси,
  • Мовні технології інформаційного пошуку (частина 1 і 2).
Зміст навчального модуля: 
Поняття про інформаційний пошук. Етапи методики пошуку. Базові стратегії пошуку. Види інформаційного пошуку. Поняття про інформаційний запит. Основні етапи методики пошуку. Інформація та її властивості. Задоволення інформаційних потреб. Ефективність інформаційного пошуку. Поняття про ефективність інформаційного пошуку. Семантичні показники ефективності інформаційного пошуку. Техніко-економічні показники ефективності інформаційного пошуку. Види пошукових систем WWW. Огляд технологій рангування веб-сторінок. Пошукові системи лінгвістичного класу. Пошукові системи структурного класу. Пошукові системи з аналізом популярності інформаційних ресурсів. Системи на основі експертного та колаборативного оцінювання ресурсів. Можливості розширеного пошуку.
Рекомендована література: 
  1. Пелещишин А. М. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко, О. П. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець, О. В. Марковець; за заг. ред. А. М. Пелещишина. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 368 с.
  2. Ландэ Д. В. Поиск знаний в Internet / Д. В. Ландэ. — М.:Диалектика, 2005. — 272 с.
  3. Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Под ред. чл.-корр. РАН Д. А. Новикова. — М.: Издательство физико-математической литературы, 2010. — 228 с.
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Залік (КЗ 100).
Мова навчання: 
українська