Технології інформаційного пошуку, частина 2

Код модуля: 
СКІД_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 64 (32 — лекцій, 32 — лабораторних), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
к. т. н., асистент Тимовчак-Максимець О. Ю.
Результати навчання: 
Оволодіння базовими знаннями щодо інформаційного пошуку і принципів роботи пошукових систем, отримання навиків використання розширених можливостей пошукових систем для розв’язання поставленої задачі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Мовні технології інформаційного пошуку, частина 1,
  • Аналітико-синтетична переробка інформації,
  • Internet-технології та ресурси.
Зміст навчального модуля: 
Етапи формування глобальної системи World Wide Web. Комплекс технологій «Веб 2.0». Основні відмінності комплексу технологій «Веб 2.0» від «Веб». Причини переходу до спрощених сайтів. Наслідки від переходу до Веб 2.0 для глобального інформаційного середовища. Види пошукових систем WWW. Огляд технологій рангування веб-сторінок. Пошукові системи лінгвістичного класу. Критерії для аналізу тексту. Додаткові властивості тексту. Причини спаму у пошукових системах лінгвістичного класу. Захист від спаму в пошукових машинах. Пошукові системи структурного класу. Підходи до «зважування» сторінки. Page Rank. Алгоритм HITS. Недоліки пошукових систем структурного класу. Пошукові системи з аналізом популярності інформаційних ресурсів. Загальна характеристика. Системи на основі експертного та колаборативного оцінювання ресурсів. Принципи рангування. Загальна характеристика.
Рекомендована література: 
  1. Пелещишин А. М. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко, О. П. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець, О. В. Марковець; за заг. ред. А. М. Пелещишина. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 368 с.
  2. Ландэ Д. В. Поиск знаний в Internet / Д. В. Ландэ. — М.:Диалектика, 2009. — 272 с.
  3. Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Под ред. чл.-корр. РАН Д. А. Новикова.—М.: Издательство физико-математической литературы, 2010. — 228 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 балів): усне опитування.
  • Контрольний захід (70 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська