Технології інформаційного пошуку, частина 1

Код модуля: 
СКІД_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних 64 (32 — лекцій, 32 — лабораторних), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
к. т. н., асистент Тимовчак-Максимець О. Ю.
Результати навчання: 
Оволодіння базовими знаннями щодо інформаційного пошуку і принципів роботи пошукових систем, отримання навиків використання розширених можливостей пошукових систем для розв’язання поставленої задачі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Аналітико-синтетична переробка інформації,
  • Internet-технології та ресурси.
Зміст навчального модуля: 
Поняття про інформаційний пошук. Етапи методики пошуку. Базові стратегії пошуку. Види інформаційного пошуку. Поняття про інформаційний запит. Основні етапи методики пошуку. Інформація та її властивості. Задоволення інформаційних потреб. Визначення інформації у сфері інформаційного пошуку. Властивості інформації. Інформаційна потреба. Ефективність інформаційного пошуку. Поняття про ефективність інформаційного пошуку. Семантичні показники ефективності інформаційного пошуку: повнота, точність, втрати інформації, інформаційний шум, пертинентність, релевантність. Техніко-економічні показники ефективності інформаційного пошуку: оперативність, вартість, трудомісткість. Вплив рівня інформаційної культури користувача на ефективність інформаційного пошуку. Інформаційно-пошукові мови. Дескрипторний пошук. Предметні каталоги та рубрики. Інформаційно-пошукові мови предметних рубрик. Мови ключових слів. Інформаційно-пошуковий тезаурус. Координатне індексування.
Рекомендована література: 
  1. Пелещишин А. М. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко, О. П. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець, О. В. Марковець; за заг. ред. А. М. Пелещишина. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 368 с.
  2. Ландэ Д. В. Поиск знаний в Internet / Д. В. Ландэ. — М.:Диалектика, 2009. — 272 с.
  3. Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Под ред. чл.-корр. РАН Д. А. Новикова. — М.: Издательство физико-математической литературы, 2010. — 228 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (60 балів): лабораторні роботи, презентації.
  • Підсумковий контроль: контрольний захід (40 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська