Технології інформаційного менеджменту

Код модуля: 
СКІД_8013_СО1
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторних — 48 год. (32 год. — лекції, 16 год — лабораторні заняття), (кредит ЄКТС — 3)
Лектори: 
к.т.н., доц. Тарасов Дмитро Олександрович
Результати навчання: 
набуття студентами професійних знань і вмінь, необхідних для практичної роботи у галузі інформаційного менеджменту, вихованні загальної інформаційної культури для роботи на ринку інформаційних технологій.
Широке впровадження комп’ютерних технологій в усі сфери управління і виробництва, а також розвиток ідей і методів математичного моделювання вимагає від студентів високого рівня теоретичної і практичної підготовки з інформатики, вміння розв’язувати складні інженерні задачі засобами комп’ютерної техніки та пакетів прикладних програм.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Інформатика і комп’ютерна техніка,
 • Основи програмування
Зміст навчального модуля: 
Розвиток інформаційних систем. Адміністративна ланка об’єкту економіки та інформаційний менеджмент. Первинні етапи створення інформаційних систем. Забезпечення обслуговування інформаційних систем. Планування у сфері інформаційних систем. Формування організаційної структури в галузі інформатизації. Фактори впливу на формування організаційної структури. Структурні схеми організації служб відділу інформатизації. Використання та експлуатація інформаційних систем. Формування інноваційної політики. Процес створення інформаційних систем. Управління проектом. Управлення персоналом у сфері інформатизації. Проблеми лідерства та влади при організації групової роботи. Інвестиції у сфері інформатизації. Управління капіталовкладеннями у сфері інформатизації.
Рекомендована література: 
 1. Жежнич П.І. Технологіі інформаційного менеджменту:навч. посіб./ Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 260 с.: (іл.).
 2. Введение в информационный бизнес/ Под ред. В.П. Тихомирова и А.В. Хорошилова. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 240 с.
 3. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. — СПб.: Союз,1997. — 288 с.
 4. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 327 с.
 5. Информационные системы в экономике/ Под ред. В.В.Дика. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 230 с.
 6. Калянов Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий. Подходы, методы, средства. — М.: Изд-во «Синтег», 1998. — 320 с.
 7. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 416 с.
 8. Копылов В.А. Информационное право. — М.: Юрист, 1997. — 472 с.
 9. Костров А.В. Основы информационного менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 335 с.
 10. Марка Д.А. МакГоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования. — М.: МетаТехнология, 1993. — 240 с.
 11. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных сетях. — М.: Финансы и статистика; Электроинформ, 1997. — 368 с.
 12. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг бизнеса и информационные технологии. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 336 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні, активні та інтерактивні методи навчання
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування, презентації;
 • Підсумковий контроль: тестування (60%), контрольна робота (60%).
Мова навчання: 
українська