Техніко-економічне та організаційне обґрунтування фотограмметричних робіт

Код модуля: 
ФГІ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 72 год.
Лектори: 
ст. викл. Бабій Л.В.
Результати навчання: 
знати:
 • організаційно технологічні засади та організаційно-економічні особливості картографічного виробництва;
 • поняття та економічну сутність основних фондів;
 • класифікацію, структуру, облік, джерела формування та оцінку фондів підприємства;
 • методи вимірювання продуктивності праці;
 • форми і системи заробітної плати;
 • основні положення по складанню технічних проектів та кошторисів.
вміти:
 • розв’язувати задачі, що стосуються підвищення продуктивності праці;
 • розв’язувати задачі, що стосуються оплати праці;
 • вибирати для різних видів робіт категорії складності, норми часу та праці;
 • визначити кошторисну вартість робіт;
 • розв’язувати задачі пов’язані з плануванням виробничо-господарської діяльності підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Організація і управління виробництвом, ч.1,2: Всі розділи;
 • Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої: Всі розділи.
Зміст навчального модуля: 
Державна служба геодезії, картографії та кадастру. Організація, структура, функції та методи управління. Управління топографо-геодезичним і картографічним виробництвом.. Методи і організаційна структура управління виробництвом. Організаційна структура управління. Нормативні акти в сфері топографо-геодезичної діяльності. Державна програма з цифрового картографування України. Підприємство, його задачі, структура і спеціалізація. Задачі і організаційна структура підприємства по виконанню геоінформаційних і фотограмметричних робіт. Кадри підприємства. Керівництво в організаціях. Загальна характеристика керівництва. Стилі керівництва. Ситуаційні підходи до керівництва. Організація фотограмметричних і картографічних робіт. Основні види і особливості організації їх виконання. Функції та методи менеджменту. Поняття про маркетинг. Організація контролю якості. Організація, нормування і продуктивність праці. Шляхи її підвищення. Заробітна плата. Принципи і форми оплати праці. Планування виробничо-господарської діяльності підприємства. Основні задачі та зміст планування на підприємстві. Розрахунок нормативної трудомісткості і вартості картографічних робіт. Складання кошторисів. Облік і звітність підприємств
Рекомендована література: 
 1. Креніда Ю.Ф., Кривоберець Б.І. Організація, планування і управління топографо-геодезичним виробництвом: Підручник. — Донецьк: ТОВ «Лебідь», 2004. — 522 с.
 2. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент., — Львів: «Центр Європи», 1995, — 176 с.
 3. Лысюк В.Н. Экономика, организация и планирование картографического производства. — М.: «Недра», 1978, — 244 с.
 4. Лысюк В.Н. Экономика картографических предприятий, — М.: «Недра», 1967, 1- 88 с.
 5. Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру. Постанова Кабінету Міністрів України 979 від 24.09.05.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська