Технічна механіка рідини та газу (Курсова робота)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Жук В. М.,
 • к. т. н., доцент Попадюк І. Ю.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок з розрахунку і проектування водопровідних розподільних мереж.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Теоретична механіка.
Зміст навчального модуля: 
Гідравлічний розрахунку розгалуженого або кільцевого трубопроводу на різні режими його роботи. Побудова профілів мережі по розрахункових напрямках із нанесенням ліній п’єзометричного напору. Розробка конструкції споруди на водопровідній мережі (водопровідний колодязь з арматурою, водонапірна башта, камера переключень).
Рекомендована література: 
 1. Константінов Ю. М. Технічна механіка рідини і газу: Підручник / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа — К.: Вища школа, 2002. — 277 с.
 2. Справочник по гидравлике / Под ред. В. А. Большакова — 3-е изд., перераб. и доп. — К.: Вища школа, 1984. — 343 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсової роботи — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист курсової роботи — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська